Parkering 2013 • Slik det ser ut nå

Behandling i Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk (HMK)

red 2 for Veierlendingen

Dette er slik det ser ut etter behandlingen i HMK.

Avgiftsperiode
Avgiftsperioden starter 1. mai og slutter 1. september.

Avgiftsregulering
Avgiftstakstene for parkering i Tenvik reguleres ikke i 2013, men videreføres på 2012 nivå. Dette gjelder ikke sesongkort. Her settes avgiften til kr. 3500,-.

Senere reguleringer
Avgiftstakstene vil fra 2014 reguleres i henhold til konsumprisindeksen.

El- og hydrogenbiler
Det vurderes om hydrogen- og elbiler skal få gratis parkering.

Endelig vedtak
Kommunestyret skal etter planen fatte endelig vedtak 24. april.

Reservert parkering
Nytt er det at Veierland vel nå får støtte av rådmannen (Toril Eeg) vedrørende reserverte plasser for brukere med sesongkort. Hun bruker de samme argumenter som vellet.

Rådmannen skriver: «Det er knapphet på offentlige parkeringsplasser i Tenvik. I 2012 var det ca 70 stk. som kjøpte sesongkort uten at det var noen reservert plass. Det er ca 400 fritidsboliger på Veierland og mange kommer med to biler i fellesferien. Det vil være en reell risiko for at alle eller de fleste av de tilgjengelige plassene (183 plasser) vil kunne bli reserverte plasser hvis det gis tilbud om det. Det vil kunne medføre store parkeringsproblemer i utfartshelger og fellesferie samtidig som mange plasser står ubrukt fordi de er reservert. Det bør av den grunn ikke innføres innføring av reservert plass ved kjøp av sesongkort.»

Det er altså ikke plasser nok.
________________________________________

Parkeringshus på Tenvik. Første test.

imgres