Møte med nye Færder kommune

Politikere og administrasjon
Det var stort fremmøte da kommunen møtte Veierlendingene på Vellet i går (17-09-2018). Færder kommune stilte med et 20-talls politikere og toppen av administrasjonen. Her var ordfører og partier representert. Rådmann (Torill Eeg) og administrativ leder for «teknikk og miljø» (Margrethe Løgavlen) var også der.

Veierlendingene
Veierlendingene var møtt opp nærmest fulltallig. Det var nesten sånn at alle uten gyldig grunn til fravær hadde møtt opp.

Serveringen
Før vi sier noe om møteinnholdet så må vi nevne de bugnende kakebordene — helt fantastisk. Det var fler enn ordføreren som fikk hakeslepp. Veierland har fått sitt eget bakeri. Ja…

Sakene
Møtet ble åpnet av vår flinke velleder Gro Nystuen.

Sak nummer 1 var ventebod på Tenvik. Carl Stousland hadde et flott innlegg med tre konkrete forslag til oppvarmet ventebod på Tenvik. Tre forskjellige plasseringer. Vi sak forsøke å få inn en presentasjon av disse senere. I sitt innlegg kom han inn på næringslivets behov, skolebarns behov, voksnes behov. Han berørte strømtilførsel på øya, fergetrafikk til Færder vs. Engø (Sandefjord). Han brukte tid på infrastruktur og nærhet til Tønsberg, Sandefjord, Oslo og resten av verden (Torp).

Han pekte også på den store innsatsen veierlendingene selv gjør på øya. Beredskapsgruppa, næringsvirksomhet og ikke minst Tangen bryggesameie der brygge-eierne har bygget ny ventebod med toalett, nytt fergeanløp med varmekabler og flott stort bryggeanlegg.

Han nevnte boligbygging og tomteområder. Carl fikk fram at øya faktisk har sin egen beredskapsgruppe. Rispestua (kystledhytte og atelier) fikk han med. Dette ble utdypet av Ellen Rishovd Karlowics som fortalte om sommerutstilling, malekurs og overnattingen i kunstledhytta (fullbooket i sommer).

Marite Juul hadde et innlegg om tomtereserven på Veierland. Det er et stort antall tomter her ute, men de blir ikke bebygd. Eiere har ingen planer om å bygge. Noen har rett og slett kjøpt nabotomta for å unngå bygging. Disse tomtene sperrer i dag for utlegg av nye tomter.

Flere av politikerne kommenterte dette og ordføreren pekte på at ved utarbeidelse av ny kommuneplan for Færder så har disse tomtene nå ligget i to planperioder og kan trekkes tilbake.

Politikerne oppfordret Vellet til å komme med innspill til kommuneplanen.

Boplikten ble berørt ved at politikere spurte hvordan en skulle sikre at eventuelle nye boliger skulle bli bebodd og ikke bli hytter. Det var enighet om ikke å dra i gang bopliktdebatten på dette møtet, men det ble gitt to mulige løsninger. Boplikt eller boliger som ikke egnet seg som sommersted.

Et tema som ble diskutert ivrig var gjesteplasser. Det er et stort behov for gjesteplasser på Veierland. Det ble pekt på det store anlegget som er på Bolærne og mangelen på tilsvarende her ute.

Jogeir Nicolai Stokkland fortalte om restaurering av gamle bygg og behov for kartlegging av kulturminner og kulturlandskap. Kristina Mørk Jacobsen pekte på det samme pluss at hun kunne fortelle om flere rødlistede dyre og plantearter her ute.

Anine Midnes Stousland hadde flere fine innlegg/kommentarer både om økolandsby og andre ting.

Veierlendingene uttrykte til slutt ønske om kommunedelplan for øya, gatelys og veivedlikehold.

IMG_1251