Bolyst Veierland

Bolyst Veierland

Om seg selv skriver Bolyst
I brev til Nøtterøy kommune og Vestfold fylkeskommune 18-11-2012

Bolyst Veierland er en alternativ interesseorganisasjon til Veierland Velforening og har 82 medlemmer.

Vi er medlem av Vellenes fellesorganisasjon, innehar vedtekter og et styre bestående av leder, nestleder og sekretær samt et styremedlem. Dokumentasjon om dette ligger i kommunens arkiver fra 2010. Vi er ikke et velorgan, men en interessegruppe som arbeider for et fremtidsrettet og levende Veierland. Vi betrakter oss, på lik linje med Bosted Veierland/Veierland vel, som en naturlig høringsinstans i saker som angår Veierland.

(Red. 2 Veierlendingen — Bosted Veierland anser seg IKKE som en naturlig høringsinstans i veierlandsaker med unntak av saker som angår boplikt)

Mest kjent for
Organisasjonen er nok mest kjent for sin vellykkede kamp mot boplikten, «den hemmelige listen», aksjonen for å få lagt ned Veierland skole og forslaget om bro til Veierland.

De har også vært aktive kritikere av Veierland vel og beredskapsgruppa på Veierland. Mange av gruppens medlemmer meldte seg ut av Veierland vel da de ikke fikk flertall på årsmøte for et forbud mot å diskutere boplikt på vellet. I det senere har sentrale medlemmer uttalt at en må holde sammen og diskutere problemene. «Samhold gir styrke» Alf Ranheim i Tønsberg Blad 19. juli 2013 og «Kom i dialog og snakk med folk» Tone M. Torgersen i Tønsberg Blad 31. juli 2013. Noen vil si at dette er det motsatte av forbud mot å diskutere boplikt på Vellet.

Hemmelig organsisajon
Bolyst Veierland er en hemmelig organisasjon. Organisasjonens møter annonseres ikke. Medlemslistene og dermed antall medlemmer kan ikke kontrolleres, men vi regner det som sannsynlig at de 60 som sto på foreningens hemmelige liste regnes som medlemmer. Det er ikke offentlig kjent hvem som sitter i styret.

Offentlige uttalelser fra foreningsmedlemmer
Siden det meste om denne foreningen er ukjent for de fleste Veierlendinger må vi basere oss på enkeltuttalelser gitt i media. Dette er fra personer som i kortere eller lengre perioder har sittet i styret eller har uttalt seg på vegne av Bolyst.

(Bente Jørgensen TB 23-04-2010) På Veierland er det dannet en Bolyst-gruppe som jobber for å få folk til å bosette seg her.

(Tove Marie og Chris Dimmock TB 07-05-2010) Bolyst-gruppen er ikke en registrert organisasjon med medlemskap og formålsparagraf, som det kan synes som ut fra vellets innlegg.

(Svein Trollsås intervjues av An-Magritt Larsen i TB 10-05-2010) Bolystgruppen har foreløpig med seg 25–30 fastboende som ønsker boplikten inn i historiebøkene.

(Svein Trollsås sitert i artikkel av An-Magritt Larsen i TB 10-05-2010) – Vi er ennå i startfasen, men vil jobbe mot politikerne og byråkratiet for å finne ut hvorfor Veierland har boplikt.

(Geir S. Prytz TB 12-02-2011) For å sitere TB: «Målet for den såkalte Bolystgruppen er å få politikerne til å oppheve bolikten etter høstens kommunevalg», sitat slutt. Dette medfører ikke riktighet. For det første er det ikke en «såkalt» Bolystgruppe. Det er en gruppe voksne, seriøse, oppegående fastboende på Veierland og som etter hvert har fått et annet syn på bopliktens virkning på øya sett i forhold til målsettingen, 300 fastboende.
For det andre ønsker Bolystgruppen ikke saken utsatt til etter kommunevalget.

(Bolyst i stiftelsesdokument 20-02-2011) Opphevelse av boplikt er et overordnet mal. Vi mener at forvaltning og rettligheter tilknyttet egen eiendom er dypt forankret i norsk kultur og er i så måte en menneskerett. Samtidig mener vi at vi ikke kan nyttiggjøre oss infrastruktur som kom. tjenester (brann, politi, sykehus, hjemmebasert omsorg), eldreomsorg og kulturliv på samme måte som på Nøtterøy forøvrig. Vi må derfor som et minimum fritas for boplikt.

(Svein Trollsås sitert i artikkel av An-Magritt Larsen i TB 09-03-2011) – Vi er 59 medlemmer i Bolystgruppen, men har ikke gjort dette for å være et konkurrerende vellag. Vi ønsket å bli en seriøs høringsinstans på lik linje med vellet.

(Svein Trollsås, på vegne av Bolystgruppen i TB 01-04-2011) Det har i den senere tid vært utallige angrep på Bolystgruppen på Veierland. Vi blir beskrevet som en halvkriminell gruppe med «skjult agenda» og det som verre er. Dette gir leserne et fullstendig feil inntrykk av hvem vi er og hva vi står for.

(Svein Trollsås, på vegne av Bolystgruppen i TB 01-04-2011) Vi er en gruppe fastboende som vil at øya vår skal være et godt samfunn å bo i for alle. Vi ønsker at den samfunnsutvikling som skjer på fastlandet også skal skje her.

(Tone Margrethe Torgersen, Veierland, i TB 02-03-2012) Vi er en interesseorganisasjon og høringsinstans på lik linje med Veierland Vel.

(Tone Margrethe Torgersen, Veierland, i TB 26-06-2012) Når vi ser på prosessen, har alle vunnet i forhold til vekst. Vi har alle et felles mål, vi ønsker å bo her. Vi ønsker et fredlig og rolig Veierland, samt vekst i samfunnet.