Bestemmelser for kjøretillatelse

Bestemmelser for kjøretillatelse på Veierland i Nøtterøy kommune
Tore, Monica og Bamsen

§ 1 Anvendelse
Bestemmelsene gjelder for underskiltet "Gjelder ikke for de som har generell eller særskilt kjøretillatelse", brukt i tilknytning til skilt nr. 306.1 (forbudt for motorvogn) på Veierland i Nøtterøy kommune og fergeleie i Tenvik og på Engø (Sandefjord kommune).
Underskiltet gjelder for hele Veierland.

§ 2 Generell kjøretillatelse
Rullestolbrukere med gyldig parkeringstillatelse for bevegelseshemmede gis generell kjøretillatelse. Disse benytter dokument ”Parkeringstillatelse for bevegelseshemmede” som kjøretillatelse. Denne må medbringes og plasseres godt synlig fra utsiden av kjøretøyet også når dette er parkert.

§ 3 Særskilt kjøretillatelse
3.1. Permanent kjøretillatelse kan gis til søker som er fastboende på Veierland, for motorvogn med unntak av bil, som definert i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr fastsatt av Vegdirektoratet 4. oktober 1994.
Permanent kjøretillatelse kan gis til tjenesteyting for maksimalt en bil med drosjeløyve og for maksimalt en bil til sanitets-/ambulansetjeneste.

3.2. Midlertidig kjøretillatelse for motorvogn kan utstedes for et kortere tidsrom for å kunne gjennomføre nødvendige tjenester i området.

Dette gjelder for eksempel:
• transportmiddel for håndverkere eller andre næringsdrivende som er avhengig av å transportere varer/verktøy eller utstyr som det ikke er hensiktsmessig å transportere på annen måte
• for flytting og kortvarige arrangementer
• for reparasjon av motorvogn

§4 Bestemmelser for bruk av kjøretillatelse
4.1 Permanent kjøretillatelse for fastboende:
4.1.1 Kjøretillatelsen kan i tillegg brukes av familie. Med familie defineres i dette tilfelle ektefelle eller samboer med felles adresse i folkeregisteret, samt egne barn og fosterbarn.

4.1.2 Kjøretillatelse for fastboende kan også brukes til næringsvirksomhet som drives av denne personen.

4.1.3 Kjøretillatelsen er gyldig i 5 år. Kjøretillatelsen vil automatisk bli ugyldig etter dette.

4.1.3 Dersom det er et ønske om å få ny permanent kjøretillatelse må det oversendes ny søknad. Kjøretillatelser gitt til biler med drosjeløyve og til sanitets-/ambulansetjeneste skal bare brukes til dette formål.

4.2 Midlertidig kjøretillatelse:
4.2.1 Midlertidig kjøretillatelse kan kun benyttes av den/de som den er utstedt til.

4.2.2 Midlertidig kjøretillatelse er gyldig i det tidsrom det er gitt tillatelse til.

4.2.3 Motorvogn som har midlertidig kjøretillatelse for å utføre næringsvirksomhet skal bare brukes til dette formål.

4.3 Bestemmelser som gjelder alle former for kjøretillatelse:
4.3.1 Permanent og midlertidig kjøretillatelse utstedes av Nøtterøy kommune. Fergemannskapet kan utstede midlertidig kjøretillatelse.

4.3.2 Kjøretillatelsen skal ligge lett tilgjengelig i motorvognen til enhver tid.

4.3.3 Dersom grunnlaget for kjøretillatelsen faller bort i gyldighetsperioden blir tillatelsen ugyldig fra den dato grunnlaget faller bort.

4.3.4 Ved mistanke om misbruk av kjøretillatelse vil Nøtterøy kommune kreve loggføring av alle bevegelser med motorvognen.

4.3.5 Ved misbruk vil kjøretillatelsen bli trukket tilbake av Nøtterøy kommune.

§5 Forvaltning og klage
Vedtak etter denne bestemmelse kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

Kjøretillatelsen inneholder:

* registreringsnummer
* eiers navn
* ansvarlig søker, navn og adresse
* utløpsdato og opplysning om at tillatelsen kan bli inndratt med øyeblikkelig virkning


Finn søknadsskjema her: Kjøretillatelse på Veierland