Kommuneplan • Forberedelser

Innledende samtaler
Kommuneplangruppa i Veierland vel har hatt noen innledende samtaler. Vi har blant annet fått utkast til kommunebudsjett for 2019. På side 52 (post 432) ser vi at det er avsatt 500.000,- til vedlikehold av veier på Veierland. Videre er det satt av 1 mill. til rehabilitering og i alt 2,9 mill. til rehabilitering og maling av kirken de neste 4 årene (side 72).

Tidsplan
Ellers har Jogeir Stokland snakket med kommuneplanlegger Magnus Campbell som mener at våre innspill bør komme før kommuneplanen sendes ut på høring. Det antydes at planen sendes ut på høring i mars 2019. Vårt innspill bør være behandlet på medlemsmøte i velforeningen i januar slik at det kan sendes til kommunen i februar.

RPBA
Ellers nevnte Campbell at kommuneplanens arealdel vil utarbeides i henhold til føringer som ligger i RPBA (Regional plan for bærekraftig arealpolitikk) for Vestfold. Jogeir skal sette seg inn i dette.

Du kan laste ned kommuneplanens handlingsdel med budsjettutkastet her:
Kommuneplanens handlingsdel 2019-2022 utkast

Har du innspill til kommuneplan? Ta kontakt med Vellets arbeidsgruppe:
• Jogeir Stokland (Jogeir.Stokland@nibio.no)
• Jørn Arnesen (jorn@autoutstyr.no)
• Øyvind Løken (oyvloek@online.no)
• Bjørn Arve Iversen (baiversen@mac.com)