Kommuneplan • Innspill

Kommuneplan 2019
Færder kommune skal starte arbeidet med å revidere kommuneplanen for den nye kommunen. Sannsynligvis vil arbeidet starte før valget i 2019. I den forbindelse har Veierland vel nedsatt en gruppe som skal arbeide med Veierland i denne forbindelse. Gruppen består pr dato av:
• Jogeir Stokland
• Jørn Arnesen
• Øyvind Løken
• Bjørn Arve Iversen

Vi ønsker enda et medlem til gruppa. Fortrinnsvis en kvinne som bor på øya. Begge deler for å få litt mer balanse i gruppa.

Foreløpig støtter vi oss på innspillet Jogeir Stokkland kom med til styret i Veierland vel.

Jogeir Stokklands innspill til styret

Til styret i velforeningen,

Det var interessant og gledelig å delta på det siste møtet i velforeningen med inviterte politikerne og rådmann pluss kommunaldirektør fra Færder kommune. Det kom mange fine innspill fra oss til politikere/administrasjon og jeg fikk et klart inntrykk at de lyttet interessert og hva vi hadde å si på Veierland. Spesielt la jeg merke til at de ønsket innspill til revisjon av kommuneplanen som skal starte opp i 2019 og at slike innspill har størst effekt om de skjer i regi av velforeningen, dvs. med bred forankring. DENNE INVITASJONEN BØR VI ABSOLUTT FØLGE OPP!!

Det er knapt noen andre enn oss selv som tenker på Veierlands framtid i kommunal plansammenheng og i hvert fall ingen som tenker bedre enn oss på øya. Jeg foreslår at vi allerede nå begynner å arbeide systematisk med viktige temaer og konkrete innspill til revisjon av kommuneplan. Slike temaer bør diskuteres på minst ett (gjerne to) åpne velforeningsmøter. På denne måten får alle mulighet til å komme med synspunkter og vi har en reell demokratisk forankring av de innspillene vi gir til kommunen.

Arbeidsgruppe og åpne møter
Vi bør opprette en arbeidsgruppe med 3-5 personer som forbereder slike åpne møter, systematiserer synspunkter fra møtene, og lager forslag til innspill som styret behandler og oversender til kommunen. Temaer i et kommuneplan-innspill fra Veierland kan for eksempel være:

Langsiktig visjon
Vi bør ha en langsiktig visjon som grunnlag for våre innspill: Veierland i år 2050 - hvordan vi ønsker at Veierland og lokalsamfunnet på øya skal være om 20-30 år: antall fastboende og deres aldersfordeling, sammensetning av næringsliv, tilrettelegging for rekreasjon og reiseliv, bevaring/styrking av landbruk, nærmiljø og grønne verdier, osv.

Plan for boliger og næringsarealer
Hva slags endringer ønsker vi i kommuneplanens arealdel når det gjelder boligutbygging, type boliger, næringsarealer mm.

Eldreomsorg
Jeg har i forskjellige varianter hørt ønsker om bedre tilrettelegging for at eldre kan bli boende lenge på øya og at eldreomsorgsbehov blir bedre ivaretatt. Hva med å foreslå arealplanendringer som legger til rette for (eller i hvert fall ikke hindrer) etablering av et småskala eldresenter på Veierland. Det kan være en fellesbygning eller mindre boliger, privat finansiert eller delvis privat/offentlig eid. Hva med å kunne tilby «besøksopphold» i grønne omgivelser på Veierland som kontrast til Sjølyst og andre sentraliserte eldreomsorgsplasser? Dette er kanskje ikke realistisk i førstkommende kommuneplanperiode, men hva med å tenke langsiktig for etterfølgende planperioder?

Veier og fergetrafikk
Både veikvalitet og belysning nevnes ofte som et forsømt kommunalt ansvar. Hvordan bør vedlikeholdet være for bilfrie deler av kommunens veinett? Toalett i ventebua på Vestgården som del av det offentlige veinettet.

Rekreasjon og friluftsliv, herunder utvikling av småbåthavn og friluftsarealer
Veierland har økende besøkstall fra rekreasjon og reiseliv, noe som gir positive effekter for ferjetrafikk og øyas næringsliv. Det er rom for ytterligere vekst vha. flere besøksbåtplasser, flere overnattingsmuligheter, bedre tilrettelegging (skilting, oppgradering) av veier/stier og friluftsarealer. Samtidig ytres betenkeligheter om at antall turister kan bli for høyt og forringe kvalitetene på øya. Andre steder i landet med høye besøkstall rapporteres det om trengsel, slitasje og «overturisme». Bør Veierland legge til rette for moderat vekst i besøkstall og målrettet tilrettelegging for ønsket type rekreasjon/reiseliv – og hva er i så fall det?

Landbruk
Det er helt avgjørende for lokalmiljøet og øyas identitet at landbruk opprettholdes. Kan kommuneplanen inneholde elementer som styrker landbruket på øya? Bør kulturlandskapet få status som øker muligheter for tilskudd?

Nærmiljø og grønne verdier
I gjeldende kommuneplan er det framhevet spesielle miljøkvaliteter på Veierland, bl.a. store trær ved kirken. Dette er bra, men noe tilfeldig og klart mangelfullt. Hvordan bør en revidert beskrivelse og bevaring av miljøkvaliteter på Veierland se ut?

Arbeidsgruppas sammensetning
De viktigste kvalifikasjonene for å være med i en arbeidsgruppe er vel engasjement for øyas framtid og bredt kjennskap til hva som tenkes/sies blant folk på Veierland. Arbeidsgruppa bør ha representanter både fra fastboende og fritidsbeboere.

Det er kanskje ikke noen overraskelse at jeg melder meg frivillig til å være med i en slik arbeidsgruppe, og jeg håper at andre også har lyst slik at dette blir noe av.

Med vennlig hilsen

Jogeir

----- oo 0 oo -----

I kommunens planstrategi kan vi lese følgende:

Kommuneplanens arealdel (KPA)
Første komplette KPA med kart og bestemmelser for Færder vil trolig bli en omfattende prosess. Tiden dette krever tilsier oppstart før valget 2019, spesielt for temaer som har mer art av «samkjøring» av karttekniske forskjeller mellom de to tidligere kommunene.

Oppstart vil skje tidlig i 2019 og før valget 2019. Arbeidet forventes å bli mer omfattende enn tidligere prosesser for Tjøme og Nøtterøy kommuner. Ferdigstilling i neste valgperiode.