Referat fra årsmøte 28-02-2019

Referat fra Årsmøte i Veierland vel 28. februar 2019

WeeTaMCuRzupAddiVej9+w_thumb_b4eb

Dugnad på Vellet.


Tilstede:
Gro Nystuen, Kari Magee og Marite Juul (fra styret) + 16 medlemmer

Post og orienteringer
Takkekort fra Kari Paulsen ble lest opp. Hun var svært glad for tildelingen av Veierland vels hederspris som ble overrakt henne på 90-årsdagen 9. februar.

Vedtektsendring
Den nye formuleringen ble enstemmig vedtatt, og lyder:
Vellets oppsparte midler settes inn i bank. Styret skal alltid søke medlemmenes samtykke (ved medlemsmøtevedtak) til bruk av disse midlene. Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til akutte drifts- og  vedlikeholdskostnader, til alminnelige administrative formål og til gjennomføring av eventuelle andre vedtak som er fattet på medlemsmøte.

Vedtektsendring
Styremedlemmene velges for to år av gangen. Ikke fler enn halvparten av styremedlemmene bør skiftes ut ved hvert valg.

Endringsforslaget ble vedtatt.

Årsberetning og regnskap
Marite leste årsberetningen. Det var enkelte anmerkninger, de blir tilføyd/rettet opp før beretningen blir sendt ut til alle medlemmene.

Kari leste opp hovedtallene fra regnskapet.

Valg
Valgkomitéen har bestått av Knut Bjørnli (leder), Sandy Farazjou og Nils Jørgen Borgland.

Hele styret tok gjenvalg. Det var ingen motkandidater. Etter forespørsel fra et av medlemmene, ble det holdt skriftlig avstemming. Etter som vi nettopp hadde vedtatt at ikke mer enn halvparten av styret bør skiftes ut ved hvert valg, ble det holdt skriftlig avstemning for tre av styremedlemmene: Kari, Andreas og Marite. Alle tre ble gjenvalgt. Styret for 2019 er dermed identisk med styret for 2018:

Leder: Gro Nystuen
Nestleder: Tore Iversen
Sekretær: Marite Juul
Kasserer: Kari Magee
Styremedlem: Andreas Harvik
Styremedlem: Berit Hoemsnes
Repr.for Hytteeierf.: Jørn Arnesen*

Jørn Arnesen er hytteeierforeningens oppnevnte kandidat, og blir derfor ikke valgt av velforeningens medlemmer.

Når det gjelder gruppen av øvrige ansvarshavende, er det også i stor grad snakk om gjenvalg:

Festkomiteen Bente Thagaard, Sandy Farazjou, Jacek Karlowicz
Valgkomiteen Sandy Farazjou og Nils Jørgen Borgland – her hadde ikke valgkomitéen fått på plass en 3. kandidat ennå.
Revisor Bjørn Arve Iversen
Nettsider Andreas Harvik
Materialforvalter Monica Iversen
Basaransvarlig Tone Bjørnli, Knut Bjørnli
Basarinnkjøp Det er ikke helt avklart hvem som skal gjøre dette ennå.
Sanitetsbil Signe Tvinnereim
Sanitetsbil teknisk Tore Iversen
Kakelotteri Caroline Enersen (ny)
Blomsterhilsen Berit Eriksen (ny)
Rispestua Ellen Karlowicz, Gunn Lundemo
Servering, møter Berit Eriksen, Vidar Ringstrøm
Frivillighetsgruppa, ledere Tore Iversen, Signe Tvinnereim
Vaktmestergruppa Tore Iversen, Jørn Arnesen, Bjørn Arve Iversen, Atle Torbjørnsen
Filmgruppe: Anine Stousland (ny)

Alle disse ble, tradisjonen tro, valgt med akklamasjon.

Nytt medlemsmøte med tema sammenslåing med hytteeierforeningen

Styret i vellet vil avholde et nytt medlemsmøte om en eventuell sammenslåing med hytteeierforeningen i løpet av året. Forslag til mulige vedtektsendringer i den forbindelse, vil bli framlagt. Det er dessuten på tide å «rydde» litt i formuleringer og språk i vedtektene.