Vedtekter Veierland vel

My Image

Lover og vedtekter for Veierland vel ajourført pr. 01-03-2018

1. Formål Veierland Vel har til formål å søke sammensluttet alle beboere på Veierland til i fellesskap å fremme og verne allmenne interesser for kretsen. Foreningen er partipolitisk uavhengig.

2. Medlemmer Som medlemmer opptas beboere og sommergjester på Veierland. Fastboende blir A-medlemmer og sommergjester blir B-medlemmer, og har ikke stemmerett. Aldersgrense for medlemskap er fylte 15 år. Innmeldelse skjer til kassereren.

3. Kontingent Kontingent fastsettes på årsmøte. Medlemsåret går fra 1. januar til 31. desember.

4. Styret og valgkomite Vellet ledes av et styre på 5 medlemmer; formann, varaformann, kasserer, sekretær og en eller to styremedlemmer. Et av vellets B-medlemmer skal, om mulig, velges som styremedlem med stemmerett.

Kasserer kan etter eget ønske, fritas for å delta på styremøtene, men skal holdes orientert om styrets virksomhet og skal holde styret orientert om Vellets økonomi. Kasserer har ved en slik ordning stemmerett som vanlig medlem. Ved en slik ordning kan styret velge et ekstra styremedlem. Halvparten av styret søkes valgt for to år for å skape kontinuitet i styrearbeidet.

I tillegg kommer to ungdomsrepresentanter. Disse skal være under 18 år ved valget. Dersom man ikke får valgt ungdom inn i styret, står disse plassene åpne inntil noen ungdommer melder seg inn i styret.

Styret kan være representert med minst et medlem i alle komiteer, bortsett fra i valgkomitéen.

Styremedlemmene velges for to år av gangen. Ikke fler enn halvparten av styremedlemmene bør skiftes ut ved hvert valg.

5. Styrets virksomhet
Formannen har å sammenkalle alle møter og lede dets forhandlinger. Sekretæren fører forhandlingsprotokoll og utfører alle skriftlige arbeider i foreningen.

Alle innbetalinger skjer til kassereren mot kvittering. Kassereren skal legge frem regnskap i revidert stand til hvert årsmøte.

Vellets oppsparte midler settes inn i bank. Styret skal alltid søke medlemmenes samtykke (ved medlemsmøtevedtak) til bruk av disse midlene. Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til akutte drifts- og vedlikeholdskostnader, til alminnelige administrative formål og til gjennomføring av eventuelle andre vedtak som er fattet på medlemsmøte.

6. Årsmøte Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av februar hvert år. Styret fremlegger årsberetningen, revidert regnskap, medlemsfortegnelse og status.

Samtlige valg foregår på årsmøtet. Alle valg avgjøres ved simpelt flertall. Gjenvalg kan finne sted. Stemmerett på årsmøtet har den som har betalt årets kontingent og har vært medlem i velforeningen i minst tre måneder.

Avstemning med fullmakt skal være skriftlig og kun skje for ektefelle/samboer.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende 14 dager før årsmøtet. Lovforslag eller forandringer i lover og vedtekter må være diskutert på et medlemsmøte for å kunne realitetsbehandles på årsmøtet. Det kreves 2/3 flertall for de tilstedeværende stemmeberettigede før enighet om forslaget. Alminnelig medlemsmøte holdes så ofte som styret finner det nødvendig.

7. Velforeningens oppløsning Vellets oppløsing kan kun skje på et årsmøte hvor samtlige medlemmer er gitt varsel. Lovbeslutning herom kan kun fattes ved 2/3 flertall av de stemmeberettigede. De oppsparte midler anvendes da til allmennyttige formål for kretsen.

Veierlendingen drives av Veierland vel, men avisa er uavhengig i den forstand at hverken vellets styre eller medlemsmøter kan påvirke avisas innhold. Avisa følger således de regler og mål som beskrives i redaktørplakaten. Ansvarlig redaktør: Bjørn Arve Iversen.