Bosted Veierland

Øyas største avis

Underskriftslister

Her finner du to lister. En for boplikt og en mot. Begge med kommentarer og sitater fra aviser/nettsider.

Underskrifter for boplikt på Veierland
Åpen underskriftsliste fra Bosted Veierland. Listen er sortert etter tilhørighet.

Facebook
Vi har to grupper på facebook. Den ene for skole og den andre for boplikt.

«La Veierland skole leve» har i dag 351 medlemmer.
«Bosted Veierland» har i dag 133 medlemmer.

Underskriftskampanjene
Vi har to underskriftskampanjer også.

«La Veierland skole leve» har i dag 316 signaturer. Den ligger her.

«Ja til boplikt på Veierland» har 270 signaturer. Den ligger her.

Du kan se listen for boplikt her:Regnskap 1


Pasted_Image_03-11-15__20_56

Pasted_Image_03-11-15__20_56

Pasted_Image_03-11-15__20_57

Pasted_Image_03-11-15__20_58

Pasted_Image_03-11-15__20_58

Bolysts hemmelige liste

Underskrifter mot boplikt på Veierland
Den såkalte «hemmelige listen» som Bolyst til slutt ble presset til å offentliggjøre.


Pasted_Image_03-11-15__20_59

Listen kan lastes ned herfra: Nedlasting

Listen ble holdt hemmelig av bolyst, men overlevert ordføreren som lovet å ikke gi den videre.

Veierland vel hevdet at når listen var overlevert ordfører Roar jonstang så var den å anse som offentlig. Veierland vel sendte et formelt krav om innsyn. Dette ble avslått i brev fra kommuneadvokaten 17-03-2011. Kommuneadvokaten påpeker at ordføreren avla taushetsløfte og at listen ble overlevert partiet Høyre og ikke Nøtterøy kommunes ordfører.

Veierland vel klaget til fylkesmannen som støttet vellet og listen ble offentliggjort. Bolystgruppas løgner (se under) ble dermed synliggjort.

Det er kanskje ikke så overraskende at en og annen tyr til løgn i kampens hete, men at ingen av de som sto på lista (med et par hederlige unntak) fant det nødvendig å korrigere opplysningene som ble offentliggjort er urovekkende.

Sannheten om de hemmelige listene

Hvem står på listene
Boplikttilhengerne påstår at det bare er fastboende som har skrevet seg på den «hemmelige listen». Her følger noen eksempler:

(Veierlandsnytt • Innledning • 25-02-2011)
61 fastboende som eier sin bolig på Veierland, har skrevet seg på en hemmelig liste mot boplikt.  Ytterligere 10 har sagt seg enig, men ville ikke stå på en liste i fare for at deres standpunkt skulle bli kjent med de følger det kan avstedkomme.

(Veierlandsnytt • Ryktebørsen • 25-02-2011)
Bolystgruppa har samlet 60 underskrifter mot boplikt fra fastboende som eier eiendom på øya. På grunn av naboskapet er navnene lista hemmelig men antallet er offentlig. Ytterligere 9 har erklært seg som motstander av boplikt, men våger ikke stå på en liste på grunn av naboskapet.

(Veierlandsnytt • Ryktebørsen • 25-02-2011)
Signaturene på lista er knyttet opp til gårds og bruksnummer så det er en enkel sak for de som har fått se den å kontrollere riktigheten av at det er bare fastboende.

(Veierlandsnytt • Ingressen • 04-05-2011)
Det er uansett ufravikelig sant, 60 fastboende har signert for sitt standpunkt mot fortsatt boplikt og slik er det bare.

Tone Margrethe Torgersen skriver så sent som 15. september:

(Tone Margrethe Torgersen • Tønsberg Blad • 15-09-2011)
Brevet er undertegnet av 60 personer som alle har eiendommer på Veierland som er belagt med boplikt — og som oppfyller loven.

Nå er det slik at lista er offentlig eller som Geir Prytz så fin sa det før de offentliggjorde den:

(Veierlandsnytt • Ryktebørsen • 25-02-2011)
Lista er og forblir hemmelig. Men dens riktighet kan bekreftes.

Siden lista nå er offentlig må vi ha lov til å kommentere den ufravikelige sannhet om at bare fastboende som eier sin bolig på Veierland har skrevet seg på lista.
• Gyri Jacobsen Hansen er ikke fastboende
• Bård E. Hansen er ikke fastboende
• Jan Hansen er ikke fastboende
• Eva Hansen er ikke fastboende
• Trond Ramski er ikke fastboende
• Even Winje er ikke fastboende
• Alexander Dimmock eier ikke eiendom på Veierland
• Mary Joy Suson eier ikke eiendom på Veierland
• Martine G. Prytz har ikke eiendom på Veierland
• Mona Lisa Knutsen står på lista. Hun forsøkte å trekke seg, men fikk beskjed (e-post fra Bolyst) om at hun ikke sto på lista og aldri hadde stått der

Enda er det nok flere navn som kunne vært strøket om en skulle følge Bolysts egne krav til en slik liste.

Vi har selvfølgelig ikke noe i mot at personer som ikke er fastboende eller ikke eier eiendom på øya skriver seg på en slik protestliste. Det vi reagerer på er at man lyver om en slik liste som ikke er offentlig tilgjengelig.

Hvem sto bak den hemmelige lista?
Til å begynne med tok Bolyst på seg ansvaret for listen. Et eksempel er Svein Trollsås innlegg i Tønsberg Blad.

(Svein Trollsås, på vegne av Bolystgruppen i TB 01-04-2011)
Derfor – med bakgrunn i Jonstang og Seviks uttalelser, ble vi enige om å sende inn en liste. Denne ble levert til ledelsen i de tre borgerlige partiene, KrF, Frp og Høyre. Siden vi har hemmelige valg i Norge, var listen konfidensiell og vår måte å dokumentere et stemningsskifte på. Listen inneholder navn på personer (over 18 år) som er bosatt og har bolig på Veierland.

Svein Trollsås skrev også:

(Svein Trollsås, på vegne av Bolystgruppen i TB 01-04-2011)
Hvis våre lister skaper uro – hva mener da opinionen om at svært mange personer på valgdagen i 2006 var leietakere! De er ikke bundet av sine valg og flere har allerede forlatt Veierland.

Geir Prytz skrev på sine nettsider:

(Veierlandsnytt • Ryktebørsen • 25-02-2011)
Bolystgruppa har samlet 60 underskrifter mot boplikt fra fastboende som eier eiendom på øya. På grunn av naboskapet er navnene lista  hemmelig men antallet er offentlig. Ytterligere 9 har erklært seg som motstander av boplikt, men våger ikke stå på en liste på grunn av naboskapet.

I brevet der Bolyst ber om å få lagt ned Veierland skole finner vi:

(Brevet fra Bolystgruppen ved kontaktperson Bjørn Eilertsen • I begynnelsen av februar) Innstilling til sak 012/11 Utvikling av Veierland

På vegne av 60 fastboende på Veierland, som har underskrevet en kontrollerbar liste opp mot folkeregisteret med gårds og bruksnr., skatteliste og hvor alle er over 18 år, ønsker vi Alternativ 3 for framtiden. Vi foreslår at teksten endes til:

Primært:
Alternativ 3: Nedleggelse av skole og opphevelse av boplikt. osv. osv.


Men når Veierland vel henvender seg til Bolyst for å få den hemmelige listen svarer Tone Margrethe Torgersen:

(E-brev fra Tone Torgersen 02-05-2011)
Hei
Bolyst Veierland har ingen underskriftsliste, har aldri laget noen liste og er ikke en part i denne saken. Saken står mellom fylke og kommune.

Mvh Tone M Torgersen
Bolyst Veierland


Veierland vels krav om innsyn eller omgjøring av vedtak

Klage/begjæring om omgjøring til kommunestyret i Nøtterøy kommune over vedtak i formannskapsmøte 09.02.11 om å sende spørsmål om boplikt på Veierland til høring.

Faktisk begrunnelse:

I møte i Formannskapet 09.02.11 ble det etter initiativ fra Høyre, Frp og Krf foreslått å sende spørsmål om boplikt på Veierland til høring. Forslaget ble vedtatt med 8 mot 3 stemmer. I Rådmannens saksfremstilling og innstilling til møtet fremgår det at det ikke er ønskelig fra Rådmannens side å endre boplikten.

Ordføreren orienterte i møtet om listen fra Bolystgruppen med angivelig ca. 60 underskrifter der navnene er knyttet opp mot gårds og bruksnummere til eiendommer på Veierland. Det er opplyst at alle de som har underskrevet er over 18 år.

Listen ble overlevert til ordfører Roar Jonstang i møte med representanter fra Bolystgruppen. Ordføreren og administrasjonen har nektet berørte parter, herunder Veierland vel innsyn i listen.

Etter klage til Fylkesmannen i Vestfold har Fylkesmannen i sitt vedtak av 14.04.11 omgjort kommunens vedtak om å nekte innsyn i listen etter offentleglova. Listen er imidlertid etter ordførerens opplysninger levert tilbake. Bolystgruppen er ikke villig til å gi innsyn i listen, selv etter Fylkesmannens vedtak.

Veierland vel er således henvist til å benytte seg av reglene i tvangsfullbyrdelsesloven kap. 13 for å få Fylkesmannens vedtak iverksatt. En begjæring om tvangsfullbyrdelse synes imidlertid formålsløst i det Nøtterøy kommune v/ordføreren ikke kan fremskaffe listen.

Situasjonen er da den at Veierland vel har rett, men ikke har mulighet for å vinne rett. Det er oppsiktsvekkende at kommunen etter en ulovlig saksbehandling har satt seg i en situasjon der man angivelig er ute av stand til å respektere og effektuere et pålegg fra Fylkesmannen i Vestfold . Saksbehandlingsreglene som skal trygge rettssikkerhet i forvaltningen blir således illusoriske.

Veierland vel legger til grunn at den hemmeligholdte listen har hatt betydning for at det ble truffet vedtak i Formannskapet om å sende spørsmålet om fortsatt boplikt på Veierland til høring.

Det vises her til Fylkesmannens vedtak på side 4 der det heter:

Underskriftslisten viser angivelig at det er opinionsendring for bopliktsspørsmålet blant befolkningen på Veierland og Fylkesmannen mener at dette kan ha vært en ny opplysning som har hatt betydning for vedtaket i Formanskapet.

Det er slik Veierland vel ser det, rimelig grunn til å anta, at grunnlaget for å nekte innsyn i Bolystgruppens underskriftsliste består i at flere av underskriverne på listen ikke tilhører befolkningen på Veierland og at underskriftslisten således ikke dokumenterer en opinionsendring i spørsmålet om boplikt blant de fastboende på Veierland.

Det fremgår ovenfor at underskriverne er knyttet opp mot gårds og bruksnummere på eiendommer på Veierland. Alle eiendommer, også fritidseiendommer, har gårds og bruksnummer.
Vedtaket i Formannskapet er fattet på feil faktisk grunnlag idet ordføreren ved å informere om listen med de ca. 60 underskriftene har skapt inntrykk av en opinionsendring. Dette er bakgrunnen for vedtaket om å sende spørsmålet om boplikten til høring.

Rettslig begrunnelse:

Vedtaket om høring fattet av Formannskapet er enkeltvedtak i medhold av forvaltningslovens (fvl.)
§ 2 b der det fremgår: I denne lov menes med enkeltvedtak, et vedtak som gjelder rettigheter til en eller flere bestemte personer;

Det vises i denne sammenheng til Norsk Lovkommentar 2008 s. 766 (20) der det fremgår:

”Ved å sammenholde § 2 første ledd med bokstav b og bokstav c med bokstav a, ser vi at enkeltvedtak og forskrifter er utøving av offentlig myndighet ved avgjørelse som er bestemmende for rettigheter eller plikter for henholdsvis private personer og en ubestemt krets eller et ubestemt antall personer.”

Utfallet av høringen vil være bestemmende for alle som har eiendommer på Veierland som er undergitt boplikt.

Etter fvl. § 41 fremgår det at et vedtak likevel er gyldig selv om regler om behandlingsmåten eller forskrift gitt i medhold av loven ikke er overholdt, når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold.

Etter note (979) vil § 41 i alminnelighet kunne anvendes analogisk på brudd av regler om innhabilitet, varsel, dokumentinnsyn og begrunnelse i andre forvaltningslover.

Etter note (982) er det nok at ”det er grunn til” å regne med at feilen ”kan” ha hatt betydning. Parten/klageren må ikke bevise eller sannsynliggjøre at feilen har hatt betydning.

Det vises her til Fylkesmannens vedtak på side 4, siste avsnitt, som peker på at opplysningen om listen kan ha vært en opplysning som har hatt betydning for vedtaket i Formannskapet.

Det kreves at Nøtterøy kommune omgjør vedtaket i Formannskapet om å sende spørsmålet om boplikt på Veierland til høring etter fvl. § 35 c i det vedtaket er ugyldig og - i motsatt fall at klagen sendes til avgjørelse hos Fylkesmannen i Vestfold uten ugrunnet opphold med krav om at vedtaket omgjøres p.g.a. ugyldighet i medhold av fvl. § 41 i det feilen har virket bestemmende for vedtakets innhold.


Med vennlig hilsen
For styret i Veierland vel

Knut B. Bjørnli
Nestleder

Plakat for underskriftslister (Bosted Veierland)

Plakat_Info_om_underskriftslister_pages