Bosted Veierland

Øyas største avis

Kommunen informerer

I 2006, i forkant av folkeavstemningen på Veierland, sendte kommunen ut denne informasjonen til Veierlendingene. Nå påstår både FrP´s Sevik og ordfører Jonstang at dette med at boliger som ikke er tatt i bruk som bolig ikke omfattes av boplikten er en helt ny situasjon.

Det viktige avsnittet (det Sevik/Jonstang mener er helt nytt i 2010) er markert med rød tekst.
_______________________________________________________

FRA DOKUMENTET «Boplikt for helårsboliger på Veierland — RAPPORT» 21-08-2006 Nøtterøy kommune

1. Bakgrunn
Boplikt pa Veierland ble fremmet som forslag i kommunedelplanen for Veierland som ble vedtatt i kommunestyret 25.06.1997. Deretter vedtok kommunestyret i sak 13/98 i møte 29.04.1998 å søke staten om tillatelse til a innføre ordningen. Å innføre boplikt på helarsboliger i hele eller deler av en kommune er en omfattende prosess som medfører innføring av forskrift knyttet til konsesjonsloven av 31.05.1974 § 7 (sistat):

"Kongen kan ved forskrift sette konsesjonsfriheten etter § 4, første ledd nr 4, ut av kraft for: 1. bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helarsbolig".

Konsesjonslovens § 4, første ledd nr 4, sier at konsesjon ikke er nødvendig ved erverv av bla. bebygd eiendom, ikke over 100 dekar, der ikke mer enn 20 dekar av arealet er fulldyrket.

Landbruksdepartementet meddelte i brev av 20.08.1998 slikt vedtak:
"Konsesjonsfriheten for bebygd eiendom på Veierland i Nøtterøy kommune som er eller har vært i bruk som helarsbolig, settes ut av kraft. Denne forskrift trer i kraft straks".

2. Erfaringer
Ordningen fungerer slik at når en eksisterende helårsbolig på Veierland blir solgt, så må ny eier fylle ut og underskrive et skjema utstedt av Statens landbruksforvaltning. Skjemaet heter: "Egenerklæring om konsesjonsffihet for bebygd eiendom med nedsatt konsesjonsgrense". Skjemaet har et eget punkt 3 hvor eler bekrefter at boligen skal benyttes som helårsbolig. Eieren underskriver samtidig på at han er kjent med:
• at det etter straffeloven er straffbart å avgi uriktig erklæring
• at uriktig erklæring kan medføre at det blir satt frist for erververen til å sørge for enten at overdragelsen blir omgjort, eller at eiendommen blir overdratt til noen som kan få konsesjon eller som ikke trenger konsesjon, se konsesjonslovens § 18, jf. § 13
• at hvis frist fastsatt etter § 18 oversittes, kan departementet uten varsel la eiendommen selge etter reglene om tvangssalg.

Dette innebærer at ny eier må melde flytting til kommunen og dermed blir skatteyter til Nøtterøy kommune. Flyttemelding skal sendes folkeregisteret senest 8 dager etter innflytting. Boplikten for eier kan anses oppfylt dersom boligen leies ut til helårsboende leietaker.

Kommunens administrasjon følger opp at regelverket holdes i det enkelte eiendomssalg. Det er i perioden 1998-2006 blitt gjennomført 8 kontroller ved direkte besøk pa eiendommene. Det er kun i I tilfelle konstatert brudd på regelverket og denne saken er pr dato ikke endelig løst.

Ved revisjonene av kommunedelplanen i 2001 og senere den samlede kommuneplanen i 2002, ble et større antall fremtidige boligtomter godkjent for utbygging i planperioden. Disse noe over 50 enkelttomtene ble gitt en særlig godkjenning for utbygging uten reguleringsplan. Kun i et par tilfeller er det krav om regulering, men dette er begrunnet ut i fra muligheten for kulturminner i området. Det er viktig å merke seg at ubebygde boligtomter under 2 dekar ikke omfattes av bopliktsregelen. Likevel må kjøperen undertegne en egenerklæring som gir konsesjonsfrihet under forutsetning av at tomten bebygges innen 5 ar.

Det som imidlertid bør bemerkes er at når eiendommen bebygges så vil det være krav til at bebyggelsen skal være helårsbolig, men dersom boligen ikke tas i bruk som bolig vil det ikke automatisk være boplikt på eiendommen. Boplikt vil det kun være på boligtomter som ligger i regulert boomrade. Kommunens administrasjon følger også opp disse ervervene og i et tilfelle hvor femårsregelen er oversittet har eieren valgt å videreselge tomten. Brudd på regelverket har de samme samfunnsmessige reaksjoner som beskrevet ovenfor ved brudd på bopliktsregelen.

Kommunen har ikke noen løpende kontakt med grunneiere som gjennom kommuneplanen har fått godkjent boligtomter på sine eiendommer. Siden kommunedelplanen i 2001 er 9 bolighus ferdigstilt og et er under oppføring. Om lag 8 tomter skal i tillegg være solgt, men det er ikke søkt om utbygging for disse. De resterende, i underkant av 40 tomter, har uendret status. Etter den informasjon kommunen har mottatt fra Veierland er om lag 10 av disse tomtene lagt ut for salg.

3. Befolkningsdata
Kommunens administrasjon har forsøkt å skaffe frem data som spesifikt behandler Veierland, men dette har enkelte hull da omlegging av datakilder ikke overlapper hverandre rent tidsmessig. Blant annet mangler innbyggertall for perioden 1985-1990. Det er tatt med enkelte sammenlignbare data for kommunen som helhet slik at utvikling vises over tid og eventuelle ulikheter synliggjøres.

Vedlagt følger 16 grafer. Hele 14 av disse viser faktiske tall mens 2 er fremskrivninger av elevtall til 2020. Det er viktig å merke seg at tallene baseres på at den godkjente boligbyggingskvoten faktisk bygges og bebos helårlig. Dersom byggeinteressen synker eller et færre antall boliger reelt blir bygget, så får dette en umiddelbar negativ konsekvens for veksten i barnetallet.

RESTEN AV DOKUMENTET ER UTELATT