Bosted Veierland

Øyas største avis

Hva har de sagt, skrevet og gjort?

Her ser vi på hvor mange ganger en politiker kan bestemme seg, tvile og ombestemme seg.

Tidslinjen (knapp til høyre) viser arbeidet frem mot innføring av boplikt på Veierland. Her ser en tydelig at det skjer noe med Høyre og Frp på slutten av 2011 eller i begynnelsen av 2010. Frem til da følger de vanlige demokratiske spilleregler. Etter dette er det fjerning av boplikt — koste hva det koste vil.
——————————————————————

Om antall fastboende og tilflytting
(Ragnar Skau-Nilsen — KrF — TB 25-05-2010) Barnetallet i hele kommunen er synkende.

(Ragnar Skau-Nilsen — KrF — TB 25-05-2010) Det er nå et flertall i kommunestyret for å legge til rette for en utvidet boligbygging på hovedøya. Dette for å kunne tiltrekke seg unge familier med skolebarn. Det betyr at Nøtterøy kommune ikke har maktet å holde barnetallet oppe med den politikk som er vedtatt.

(Ragnar Skau-Nilsen — KrF — TB 25-05-2010) Å øke bosettingen av unge familier med barn på Veierland står da for meg som et mer eller mindre uoppnåelig prosjekt.

(Ragnar Skau-Nilsen — KrF — TB 25-05-2010) Unge familier i dag er svært aktive; begge foreldrene er som regel yrkesaktive og er engasjert i idrett eller andre kulturaktiviteter. Ungdom skal i dag ha lagt til rette for korte avstander til skole, handelssentre, kulturtilbud og andre aktiviteter. Enda viktigere kan den første boligen være, som er et oppsparingsobjekt. Mange har en egeninnsats i boligen. Prisutviklingen sammen med avdrag på lån er med på en økning av egenkapitalen. Det betinger da at boligen ligger i et attraktivt område for omsetning.

(Per Samuelsen — Felleslista — i artikkel av An-Magritt Larsen i TB 10-02-2011) – Forsvinner skolen og boplikten, tror jeg det vil føre til en gradvis fraflytting fra Veierland og samfunnet blir en ferieøy, advarte Samuelsen.

(Jon S. Andersen, ordførerkandidat for Nøtterøy Ap • Tønsberg Blad 15-04-2011) Den samme problematikken finnes i mange småsamfunn på hovedøya også. I Oslo-avisene annonseres boliger fra Tenvik med «NB: Ikke boplikt». I Årøysund har naboene gått ut i Tønsbergs Blad og beklaget seg over hus som blir til ferieboliger. Vi som bor inne på øya, merker ikke dette.

Om servicetilbudet på øya
(Ragnar Skau-Nilsen — KrF — TB 25-05-2010) Øke frekvensen på kollektivtilbudet til ferjeleiet. Frekvensen på ferjeavganger må økes, i tillegg må siste ferje gå flere timer senere enn i dag. Dette må gjøres uten at billettprisene økes. Det må legges til rette for parkeringsområder på land, med mulighet til å sette opp garasjer/boder. Det må avsettes minst to parkeringsplasser for hver boenhet. Det må ikke være tvil om at barneskolen skal bestå. Det bør være mulighet til å handle kolonialvarer på øya. I tillegg bør det være mulig med båtplasser for de fastboende som ønsker dette. Som det fremkommer av min oppramsing, vil vi som kommunepolitikere stå overfor en mer eller mindre håpløs oppgave. Det er ikke verken midler eller vilje til å bidra slik at utviklingen kan resultere i det vedtak som er fattet i kommuneplanen med 300 fastboende.

Om skolen
(Ragnar Skau-Nilsen — KrF — TB 25-05-2010) Det må ikke være tvil om at barneskolen skal bestå. ............ Det er ikke verken midler eller vilje til å bidra slik at utviklingen kan resultere i det vedtak som er fattet i kommuneplanen med 300 fastboende.

(Per Samuelsen — Felleslista — i artikkel av An-Magritt Larsen i TB 10-02-2011) Samuelsen forsøkte også å redde skolen, men ble alene om å stemme imot rådmannens forslag om å gjennomføre høring om nedleggelse. Flertallet reiste i likhet med rådmannen spørsmålet om fortsatt skoledrift faktisk lønner seg da verken befolkningstallet eller elevtallet har vokst som ønsket.

Om boplikt
(Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk • Regjeringen.no 21-08-2009) Boplikt på boligeiendom er spørsmål om steder som Røros og Hvaler skal være levende lokalsamfunn året rundt, eller om de skal bli døde kulisser for feriefolk noen uker i året. All erfaring viser at markedet alene er et dårlig virkemiddel for å oppnå dette.

(Roar Jonstang — Høyre — i artikkel av An-Magritt Larsen i TB 10-05-2010) Roar Jonstang (H) vil heller ikke gå inn for et politisk fremstøt i retning av å fjerne boplikten nå.

(Arbeiderpartiet og Venstre — i artikkel av An-Magritt Larsen i TB 10-05-2010) Hos Arbeiderpartiet og Venstre er de tilfredse med boplikten på Veierland.

(Jon S. Andersen — AP — sitert i artikkel av An-Magritt Larsen i TB 10-05-2010) – Vi har programfestet boplikt på Nøtterøy, inkludert Veierland, sier Ap-leder Jon S. Andersen.

(Arne Magnus Berge — Venstre — sitert i artikkel av An-Magritt Larsen i TB 10-05-2010) – Går vi til det skritt å fjerne boplikten, ender Veierland opp som en ferieøy, sier Venstres Arne Magnus Berge.

(Ragnar Skau-Nilsen — KrF — TB 25-05-2010) Den nåværende boplikt vil ikke virke etter hensikten før kommunen foretar nødvendige tiltak. Vi har sviktet Veierland. Dersom vi ønsker å øke bosettingen, må det politiske flertall på banen med aktuelle tiltak.

(Bjørn Kåre Sevik — FrP — i artikkel av An-Magritt Larsen i TB 10-02-2011) – Mens administrasjonen har valgt å ta ut boplikten, mener vi boplikten må være en del av totalen, argumenterte Bjørn Kåre Sevik (Frp), før han la frem fellesforslaget fra Høyre og sitt eget parti: – Det gjennomføres en høring om oppheving av boplikten.

Han fikk med seg flertallet på forslaget, men ikke Felleslistas Per Samuelsen eller Arbeiderpartiets Jon S. Andersen og Janet Gullvåg.

(Per Samuelsen — Felleslista — i artikkel av An-Magritt Larsen i TB 10-02-2011) Samuelsen fremmet etter nederlaget forslag om at ingen vedtak fattes om boplikt før etter høstens valg. Han ville gjøre Veierland til en valgkampsak. – Øyas fremtid er viktig også for dem som ikke bor der ute, sa Samuelsen, men forslaget hans falt i formannskapet i går.

(Tom Amundsen — Bomlisten — i artikkel av An-Magritt Larsen i TB 10-02-2011) Foruten Samuelsen selv og Arbeiderpartiets to representanter, stemte Tom Amundsen fra bomlisten for å vente med bopliktvedtak til etter valget.

(Arne Magnus Berge — Venstre — fra artikkel av An-Magritt Larsen i TB 17-02-2011) – Jeg hadde håpet på en åpen bopliktdebatt, men her bidrar bare ordføreren til å mystifisere hele prosessen, sier Berge. Venstres representant stusser over at ordføreren kan tre ut av rollen sin når det passer.
– Det blir rimelig håpløst. Som ordfører burde han avslått å ta imot listen og heller bedt noen andre gjøre det, sier Berge.

(Arne Magnus Berge — Venstre — fra artikkel av An-Magritt Larsen i TB 17-02-2011) «Lys i vinduene» er et begrep som brukes i debatten om boplikt. Den burde ikke begrense seg til å være en Veierland-diskusjon. (Jon S. Andersen, ordførerkandidat for Nøtterøy Ap • Tønsberg Blad 15-04-2011) Den samme problematikken finnes i mange småsamfunn på hovedøya også. I Oslo-avisene annonseres boliger fra Tenvik med «NB: Ikke boplikt». I Årøysund har naboene gått ut i Tønsbergs Blad og beklaget seg over hus som blir til ferieboliger. Vi som bor inne på øya, merker ikke dette.
(Hans Christian Bøe • Tønsberg Blad 16-12-2011) Vi er nødt til å gripe fatt i den situasjonen som er oppstått. og det viser seg jo at Nøtterøy ikke er alene om å ha forvaltet konsesjonen feil. 35 andre kommuner er i samme situasjon, i følge kartleggingen Bolystgruppa har gjort.

(Hans Christian Bøe • Tønsberg Blad 16-12-2011) De nye opplysningene om at kommunen har innført bare ett av fire punkter i boplikforskriften, betyr f. eks. at det ikke er boplikt på de 24 nye tomtene eller husene det er gitt rammetillatelse for, med mindre eieren melder flytting dit.

(Roar Jonstang • Tønsberg Blad 04-06-2012) Økt boligbygging med vekt på bakkenære boliger for barnefamilier må være et bedre virkemiddel (enn boplikt re. anm.), slik ordføreren ser det.

(Bjørn Kåre Sevik • FrP • Tønsberg Blad 12-10-2012 — svarer på spørsmål fra journalist Ralf Haga) – Dere valgte å gå bort i fra prinsippet om at resultatet av en folkeavstemning kun kan oppheves av en ny folkeavstemning i bopliktsaken på Veierland?
— Ja, men Veierland er veldig komplisert, med så mange elementer, at jeg synes ikke det er noen riktig sammenligning.

(Roar Jonstang • Ordfører • Tønsberg Blad 29-06-2012) Ordføreren deler ikke bekymringen (red.: om overgang fra bolig til fritidsbolig) på samme måte som Felleslista, og vil ikke ta initiativ til å få utredet dette nå.

Om målet • 300 innbyggere
(Ragnar Skau-Nilsen — KrF — TB 25-05-2010) Vi har i vår kommuneplan vedtatt å legge til rette for en befolkningsøkning på Veierland. Det er lagt opp planer for en økning til ca. tre hundre fastboende. Vi er nå etter mange år langt unna dette tallet.

Den hemmelige listen
(Bjørn Kåre Sevik — FrP — sitert i artikkel av An-Magritt Larsen i TB 10-05-2010) – Men den dagen vi får en underskriftsliste som viser et markant stemningsskifte på Veierland, da vil det være et politisk tema etter min oppfatning, sier han.

(Roar Jonstang — Ordfører Høyre — fra artikkel av An-Magritt Larsen i TB 17-02-2011) Ordfører Roar Jonstang hevder han ikke tok imot listen som ordfører for Nøtterøy, men som en representant for Høyre. Dermed er ikke listen blitt journalført som en del av kommunens offentlige post.

(Arne Magnus Berge — Venstre — fra artikkel av An-Magritt Larsen i TB 17-02-2011) Venstres Arne Magnus Berge liker dårlig at listen ikke ligger åpen. I kommunestyret i går krevde han et klart svar fra ordfører Jonstang. – Venstre mener det er vesentlig informasjon dersom det er belegg for påstanden om at det har skjedd en opinionsendring på Veierland.

(Roar Jonstang — Ordfører Høyre — fra artikkel av An-Magritt Larsen i TB 17-02-2011) Jonstang svarte bekreftende på at han har mottatt listen. – Men ikke som ordfører i Nøtterøy kommune. Jeg tok imot listen på vegne av Høyre. Og jeg skrev under på at det var under forutsetning av at ikke navnene offentliggjøres, sa Jonstang og minnet forsamlingen om at bopliktspørsmålet er sendt ut på høring.

(Roar Jonstang — Ordfører Høyre — fra artikkel av An-Magritt Larsen i TB 17-02-2011) – Jeg satt i et Høyre-møte på mitt kontor og ble spurt om å ta imot listen på vegne av Høyre. Men i en åpen høring vil partiet ikke legge en slik hemmelig liste til grunn, understreker Jonstang.

(Arne Jensen — Assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening — leder i TB 19-02-2011) Politikeren Jonstang må gjerne hevde at han kan hoppe ut og inn av rollene som vekselvis ordfører og en av mange høyrepolitikere, men det kan han naturligvis ikke. Her er vi helt enig med assisterende generalsekretær Arne Jensen, som sier: «Ordføreren kan ikke tre inn og ut av rollen etter eget forgodtbefinnende.»

(Tom E. Amundsen — Kommunestyrerepresentant for Nøtterøylisten — TB o4-03-2011) Motstanderne av boplikt på Veierland hevder nå at flertallet er snudd og legitimerer angivelig dette med en hemmelig underskriftsliste som bare Høyre, Frp og Kristelig Folkeparti har fått se. Dette skal ifølge motstanderne av boplikt være tilstrekkelig for kommunestyret til å avvikle boplikten. Fra motstanderne av boplikt heter det at den hemmelige underskriftslisten også «kan ses på som en folkeavstemning», hvilket selvsagt er forkastelig.

(Tom E. Amundsen — Kommunestyrerepresentant for Nøtterøylisten — TB o4-03-2011) Men motstanderne av boplikt ønsker ingen ny folkeavstemning på Veierland fordi det angivelig skaper splid i nærsamfunnet. Man ønsker at kommunestyret skal ta den hemmelige listen for god fisk og oppheve boplikten på Veierland. Uten å ta stilling for eller mot boplikt på Veierland, så må likevel det demokratiske aspektet forsvares. Det er ikke akseptabelt at en delvis hemmelig underskriftsliste kan måle seg med en folkeavstemning som demokratisk legitimering.

Om folkeavstemning
(Bjørn Kåre Sevik — FrP — sitert i artikkel av An-Magritt Larsen i TB 10-05-2010) – Å gå inn for å avvikle boplikten uten en ny folkeavstemning, synes vi er feil, sier Fremskrittspartiets Bjørn Kåre Sevik.

(Bjørn Kåre Sevik — FrP — i artikkel av An-Magritt Larsen i TB 10-05-2010) Selv om folkeavstemninger ikke er bindende for kommunestyret, har Sevik ingen planer om å heve seg over folkets mening.

(Roar Jonstang — Høyre — sitert i artikkel av An-Magritt Larsen i TB 10-05-2010) – Det er ikke lenge siden vi hadde en folkeavstemning og vi respekterer den beslutningen. Jeg vil ikke ta initiativ i denne saken hvis ikke andre gjør det, sier Jonstang.

(Roar Jonstang — Høyre — sitert i artikkel av An-Magritt Larsen i TB 10-05-2010) – Hvis det er et helt tydelig stemningsskifte, kan det hende vi ikke behøver å gjennomføre folkeavstemning. Men det er et spørsmål jeg ikke vil ta stilling til før saken er aktuell, sier Jonstang.

(Ragnar Skau-Nilsen — KrF — sitert i artikkel av An-Magritt Larsen i TB 10-05-2010) – Det var uklokt å gjennomføre folkeavstemning på Veierland, det ser vi nå. I et så lite miljø blir det veldig anstrengt mellom partene. Vi politikere må ta det ansvaret, mener Skau-Nilsen.

(Anders Brynildsen — Høyre — TB 15-05-2010) Boplikt er ikke noe man innfører og avvikler annenhvert år – det ville skape helt uforutsigbare forhold. Slik virker den politiske situasjonen også å være i dag; verken Ap, V, SV/R, Frp eller H ønsker å gjøre om på dette nå.

(Anders Brynildsen — Høyre — TB 15-05-2010) Høyre er generelt mot boplikt, men vi er også for et utpreget lokalt selvstyre. Slik jeg forstår Høyres kommunestyregruppe er det heller ikke der noe ønske om å endre ordningen slik den nå er; nettopp fordi vi ønsker forutsigbarhet rundt dette med boplikt. Det betyr ikke at alle i Nøtterøy Høyre er for boplikt på Veierland, men at det er enighet om å opprettholde dagens ordning, og jeg tror store deler av det politiske miljøet på Nøtterøy har den samme holdningen.

(Tom E. Amundsen — Kommunestyrerepresentant for Nøtterøylisten — TB o4-03-2011) På Veierland hadde man i 2006 en folkeavstemning som ga et flertall for boplikt. I sin tur dannet denne folkeavstemningen det demokratiske grunnlaget for Nøtterøy kommunestyres etterfølgende vedtak om videreføring av boplikt på Veierland. At mindretallet i folkeavstemningen ikke var fornøyd ligger i sakens demokratiske logikk.

(Tom E. Amundsen — Kommunestyrerepresentant for Nøtterøylisten — TB o4-03-2011) Motstanderne av boplikt på Veierland hevder nå at flertallet er snudd og legitimerer angivelig dette med en hemmelig underskriftsliste som bare Høyre, Frp og Kristelig Folkeparti har fått se. Dette skal ifølge motstanderne av boplikt være tilstrekkelig for kommunestyret til å avvikle boplikten. Fra motstanderne av boplikt heter det at den hemmelige underskriftslisten også «kan ses på som en folkeavstemning», hvilket selvsagt er forkastelig.

(Tom E. Amundsen — Kommunestyrerepresentant for Nøtterøylisten — TB o4-03-2011) Skulle det være slik at holdningen til boplikt på Veierland virkelig har endret seg siden 2006, så burde man ut fra demokratisk anstendighet utfordre den prosessen som fant sted i 2006 ved å presse på for å få gjennomført en ny folkeavstemning med et eventuelt etterfølgende vedtak i kommunestyret.

(Tom E. Amundsen — Kommunestyrerepresentant for Nøtterøylisten — TB o4-03-2011) Men motstanderne av boplikt ønsker ingen ny folkeavstemning på Veierland fordi det angivelig skaper splid i nærsamfunnet. Man ønsker at kommunestyret skal ta den hemmelige listen for god fisk og oppheve boplikten på Veierland. Uten å ta stilling for eller mot boplikt på Veierland, så må likevel det demokratiske aspektet forsvares. Det er ikke akseptabelt at en delvis hemmelig underskriftsliste kan måle seg med en folkeavstemning som demokratisk legitimering.

(Bente Jørgensen • Nøtterøy Høyre • TB 19-09-2011) Høyre, Frp og KrF har innsett at de gjorde en tabbe ved å la 100 mennesker på en liten øy stemme over bopliktspørsmålet i 2006. At flere stemmeberettige faktisk var leietagere var ikke noe tema den gang.

(Bente Jørgensen • Nøtterøy Høyre • TB 19-09-2011) I 1998 ble den første «folkeavstemningen» avholdt på Veierland. Så vidt meg bekjent ble den avgjort ved håndsopprekning. Hvor mange som var til stede er usikkert, men driftige personer sendte avgjørelsen inn til kommunen og deretter ble den sendt til Landbruksdepartementet for godkjenning.

(Jørn Magdahl — Kommunestyrerepresentant for Felleslista Rødt/SV — TB 12-10-2011) Det finnes grovtellingsresultater fra alle valgkretsene. Resultatet fra Veierland viser at det var de partiene som er for fortsatt boplikt som fikk flertall. De fikk 56,2% av stemmene ……… Det kan ikke være tvil om at det er bopliktsaken som forklarer dette resultatet.

(Jørn Magdahl — Kommunestyrerepresentant for Felleslista Rødt/SV — TB 12-10-2011) Tradisjonelt har Høyre stått sterkt på Veierland, og ved fylkestingsvalget i høst hadde partiet fortsatt like mange stemmer som arbeiderpartiet. Det sto 5 Veierlendinger på høyres liste, men likevelfikk partiet bare 19 stemmer på Veierland ved kommunevalget denne gangen. Den av de 5 som fikk flest stemmer er, så vidt jeg forstår, boplikttilhenger.

(Roar Jonstang — Høyre — Omtalt i leder TB 13-10-2012) – Ordføreren, Jonstang, mener det er unødvendig med ny folkeavstemning om veiløsninger og bompenger i Tønsberg-regionen. «Før eller siden vil noen spørre om hvor lenge man skal holde seg til vedtaket i en folkeavstemning.»

(Bjørn Kåre Sevik — FrP — Omtalt i leder TB 13-10-2012) – FrP reagerer kraftig på at Høyre vil sette i gang veiprosjektet i regionen uten ny folkeavstemning. «I denne saken (veisystem i regionen) er varaordfører Bjørn Kåre Sevik krystallklar. Like klar som han var da partiet tidligere i år valgte å stemme for å fjerne boplikten på Veierland — uten å avholde noen ny folkeavstemning.»

(Bjørn Kåre Sevik — FrP — Omtalt i leder TB 13-10-2012) – «I følge Sevik var Veierland-saken så komplisert at det ikke er riktig å sammenligne den med spørsmålet om utbygging av et helt nytt veisystem i Tønsberg-regionen.»

Om Bolyst
(Jan S. Andersen — Nøtterøy Ap — TB 03-01-2012) Arne Torgersen (formann i Bolyst — red. anm.) bruker overskriften «Usant, Jon S Andersen» i sitt tilsvar til meg i TB 28. desember. Deretter skriver han i underkant av 400 ord uten å underbygge påstanden sin. Det er en debattform jeg ikke liker og premisser jeg ikke vil delta i debatten på.

Om Situasjonen på Nøtterøy
(Jon Sanness Andersen • Arbeiderpartiets leder på Nøtterøy • Tønsberg Blad 12-05-2012) «Kjempetrist for levende bomiljøer hvis stadig flere eneboliger og leiligheter selges til hyttebruk.»

(Astrid Gundersen — Felleslista/Rødt — TB 12-05-2012) Istedenfor å diskutere om boplikten skal oppheves på Veierland, bør vi diskutere om ikke boplikt bør innføres i hele Nøtterøy kommune.

(Erik Holmelin • Høyre • Tønsberg Blad 12-05-2012) «Hvis venstresiden ønsker å frata formue fra alle som eier en bolig på Nøtteøy, er de hjertelig velkommen til det. Vi skal sanke alle stemmene deres.»

(Erik Holmelin • Høyre • Tønsberg Blad 12-05-2012) «Jeg tror ikke vi får mørklagte nærområder eller at kyststripen avfolkes.»

(Ragnar Skau-Nilsen • KrF • Tønsberg Blad 12-05-2012) «Vi avventer situasjonen, men tror ikke trenden vil fortsette på sikt. Boplikt er ikke aktuelt for KrF nå.»

(Astrid Gundersen — Felleslista/Rødt — TB 04-06-2012) Dersom utviklingen går i retning av at helårsboliger gjøres om til sommerhus bidrar dette til økt press i markedet på både pris og arealer, sa hun til de 40 andre kommunestyremedlemmene.

(Roar Jonstang • Ordfører i Nøtterøy • Høyre • Tønsberg Blad 04-06-2012) Vil ordføreren foreta seg noe for å bringe på det rene hvor mange eiendommersom i siste tiårsperiode er kjøpt opp som sommerbolig? spurte Gundersen.

Det vil ikke Jonstang

(Roar Jonstang • Ordfører i Nøtterøy • Høyre • Tønsberg Blad 04-06-2012) Vil ordføreren ta initiativ til å få utredet konsekvenser utviklingen får for bolig- og arealpolitikken på Nøtterøy? spurte Gundersen.

Det vil ikke Jonstang.

Annet
(Hans Christian Bøe — Nøtterøy Høyre — TB 09-12-2011) «Det kan ikke utelukkes at ansatte kan ha uttrykt at det har foreligget en videre boplikt enn det som var tilfellet», skriver Hafli (kommuneadvokaten reds. anm.).
De nye opplysningene snur saken på hodet og fordrer at kommunen ser på den på nytt snarest, mente Hans Christian Bøe fra Høyre.

(Ragnar Skau-Nilsen — Nøtterøy KrF — TB 01-06-2012) «Vi skal lese gjennom høringsuttalelsene for å forsikre oss om at vi har forstått saken fullt ut, men det skal gode grunner til for at vi skal endre oppfatning.»

Om den domokratiske prosessen
(Bjørn Kåre Sevik — FrP — Tønsberg Blad 26-06-2012) – «Det har vært en komplisert og lang prosess, vi har snakket mye og nå er vi ferdig med dette»

(Hans Christian Bø — Høyre — Tønsberg Blad 26-06-2012) – «Men hvis du spør om prosessen er jeg ikke enig i at den er uetisk eller udemokratisk. Etter valget i fjor fikk vi nye opplysninger om at boplikt ble praktisert annerledes enn det var juridisk grunnlag for.»